3 Sleutels om je medewerkers veilig mobiel te laten werken

Jouwbedrijfismisschiennietzogroot,maarjewilweldatjeklantenjezienalseengrotespelerdiesuperieureklantenservicelevertendiehetzelfdekanalsjegrotereconcurrenten,maardanbeter。

Ditbetekentmeerenmeerdatjemedewerkers,dienietspeciaalzijnuitgerustomvanopafstandtewerken,tochdemogelijkheidmoetenhebbenomklantentebedienenwanneerzenietaanhetwerkzijninhetcomfortvandehulpmiddelenopkantoor。

Hoekanjeconcurrerenmetdegroterebedrijvendiegespecialiseerdemobieleteamshebbenomklantenvragenonderwegoptelossen?

Wanneerjeeenkleinereorganisatierunt,werfjevermoedelijkmedewerkersaandieverschillendepettenkunnendragen,endiemeerdoendanwathunjobbeschrijvinginhoudt。

Zehebbendenodigeskillsenkennisomklantentebedienen,zolangzetoeganghebbentotdetoepassingenendatavandeorganisatie。

Endaarspeeltdejuistetechnologieeenbelangrijkerol:indoorde3belangrijksteuitdagingenvanmobilewerkenoptelossenkanjejemobieleworkforcesterkertemakendandegroteconcurrenten。

Downloadonzehandigewhitepaperoverde?

verschillendetypenexternewerknemers?

diejeorganisatie?

kunnenversterkenenontdek?

hoejehenkanondersteunendoordejuistetoolsentechnologieintezetten?

1HetbeheervandiversemobieledevicesentoepassingenSommigeorganisatieskopenzelfmobieletoestellenenstellenzeterbeschikkingvanhunmedewerkers。

Andereverwachtendathunmedewerkershuneigensmartphoneoftabletgebruikenvoorbedrijfsgerelateerdwerk(BringYourOwnDevice–BYOD)。

Inwezenmaakthetnietuit:watjehieronderleest,geldtzowelvoorbedrijfstoestellenalsvooreigentoestellenvandemedewerkers。

DeCloudkanjehelpen。

MetdeCloudkunnenmedewerkersdezelfdeMicrosoftOffice365?

softwaregebruikeninenbuitenhetkantoor!

ZehoevenzichgeenzorgentemakenoverderuimtedieapplicatiesendatavandeorganisatiezoudeninnemenophunpersoonlijkedevicesaangeziendesoftwareindeClouddraaitengeenenkeleinstallatievergtophuntoestellenindienzedatnietwensen。

Zehoevenookgeengegevensopteladen,omdatalledataookveiligindeCloudblijftopgeslagen。

Maaralsopslagruimteopdedevicesgeenprobleemis,mogenzeookOfficedaaropinstalleren,engegevenslokaalopslaan。

Overigens:allemedewerkerskunnenookgebruikmakenvaneenupdatenaarWindows10,waardoorzeookeenzelfdeervaringhebbenophunmobieletoestelalsophunbedrijfsPC,inclusiefdeingebouwdebeveiligingsmechanismenendepersoonlijkeassistentCortana。

Daarbijkomtnogdatjealdieappsendatacentraalkanbeheren?

2Allesmoetbeveiligdzijn,opkantoor,maarookdaarbuiten。

Wanneerjemedewerkerstoestellengebruikendiezijnaangeslotenopjebedrijfsnetwerk,danzijndietoestellenongetwijfeldbeveiligdenisdetoegangtotgevoeligebedrijfsgegevenscorrectafgeschermd。

Ookvoordebeveiligingtegenvirussenenhackinghebjegezorgd。

Maarwatgebeurterwanneerdiezelfdemedewerkershunpersoonlijkedevicesofmobielebedrijfstoestellengebruikenomtoegangtekrijgentotbedrijfsgegevens?

Alsjevertrouwtopdepersoonlijkebeveiligingsinstellingenvanjemedewerkerszouerweleenseenrisicokunnenzijnvoorjebedrijfsgegevens。

MetdeEnterpriseMobilityCloud-oplossingvanMicrosoft(EMS)kanjealdezebeveiligingsaspectenm。

b。

t。

mobieletoestelleninéénkeeroplossen,ofhetnuoverbedrijfseigentoestellengaat,ofdedevicesvandemedewerkers。

OfmedewerkersnuWindows10gebruikenopkantooreneeniPhoneofAndroid-phoneonderwegofbijdeklanten,metEMShebjijvolledigecontroleoverdetoegangtotjegegevens。

Jijbepaaltwietoegangheefttotwelkegegevensenaanwelksoortbeveiligingdemobieletoestellenzijnonderworpen。

Zokan,jeerb。

v。

ookvoorzorgendatjebedrijfsgegevensopafstandwordenverwijderdvaneenmobieltoesteldatgestolenofverlorenis?

3Houheteenvoudigvoorjemobielemedewerkers。

Jekanmoeilijkvanjemedewerkersverwachtendatzeeenpakpaswoordenmoetenonthoudenwanneerzeonderwegtoegangwillenhebbentotbedrijfsgegeven。

Ofdatzeingewikkeldeproceduresmoetendoorlopenomeenbeveiligdeverbindingoptezetten。

Microsoftheefteenvolledigeaanpakm。

b。

t。

mobieletoegangtotbedrijfsgegevens。

MethetzelfdepaswoorddatmedewerkersopkantoorgebruikenomtoegangtekrijgentotOffice365,kunnenzeonderwegookinloggenommobielmetbedrijfsgegevenstekunnenwerken。

ZekunnenophunsmartphoneoftabletdezelfdeOffice-softwaregebruikendiezekennenvanopkantoor。

Zomaakjehetlevenonderwegeenvoudigvoorhen。

Duur?

Metdejuisteaanpakwerkjestrakswaarschijnlijkgoedkoperdannu。

Jehebtmisschienaleensge?

nformeerdnaarsoftwareomjemobieletoestellentebeveiligen。

Enjevonddiesoftwareduur。

Maaronzeervaringleertdatwanneerjedeprobleemstellingruimbekijkt,enjemaximaalgebruikmaaktvandemogelijkhedenvandeMicrosoft-Cloud,jejuistveelgoedkoperuitkomt。

Inbepaaldegevallenrealiserenonzeklanteneensubstanti?

lekostenverlagingophetbeheervanhundigitalewerkomgeving。

DitleidttoteenReturnonInvestmentvan4tot7maanden!

bck官网注册_bck官网注册账号申请_bck体育app靠谱么